Σχέδιο διάσωσης για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Σχέδιο διάσωσης για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Σχέδιο διάσωσης για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη επηρεάσει και θα εξακολουθήσει να επηρεάζει καταλυτικά την οικονομία και την κοινωνία.  Κατ’ επέκταση την απασχόληση, τις επενδύσεις, τις αποταμιεύσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας, των περιφερειών, κάθε πολίτη χωριστά,κάθε μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης.

Η Περιφέρεια Δ. Ε., έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που διαμορφώνονται, έχει ήδη προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να μπορεί να χαράξει και να εφαρμόσει πολιτικές επί πραγματικών δεδομένων, στη βάση ειδικής μελέτης, που θα πραγματεύεται διεξοδικά τα νέα μέτρα και προγράμματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει, ουσιαστικά τον «μπούσουλα» για το πώς θα πρέπει στο εξής να κινηθεί η Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψιν της όλες τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά στις πολιτικές, τα μέτρα και τα προγράμματα στη χώρα μας καθώς και στις πολιτικές,  τα μέτρα και τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους θεσμούς της.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας για τη δημιουργία συνθηκών συνέχισης του επιχειρείν (business continuity), βελτίωσης  της προσφοράς/παραγωγής και προστασίας των απασχολούμενων και/ή διατήρησης θέσεων εργασίας. Παράλληλα, θα γίνει και μια εκτίμηση της επάρκειας των ως άνω μέτρων και προγραμμάτων για την ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Θα παρουσιαστούν επίσης οι δυνατότητες και αδυναμίες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού συστήματος, η ύπαρξη προβλημάτων και χρηματοδοτικού κενού στη πιστοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να καταδειχτεί η ποιοτική και ποσοτική υστέρηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού συστήματος και η αναγκαιότητα δημιουργίας νέας αρχιτεκτονικής στις χρηματοδοτικές δομές τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, λόγω και της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, θα χρειαστούν, άμεσα και ανάλογα με τις ανάγκες τους, σημαντικού ύψους κεφάλαια για να καλύψουν προβλήματα ταμειακών ροών, αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων υφιστάμενων τραπεζικών δανείων και άλλων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων και εταιρικών ομολόγων καθώς και δάνεια ανασύνταξης ή/και επέκτασης ή δάνεια αναπτυξιακά/επενδυτικά. Αλλά και οι νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την «επανεκκίνηση» της ελληνικής αγοράς και οικονομίας θα χρειαστούν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για να εκτιμηθούν οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας και των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων/ΜΜΕ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας.

Η διενέργεια έρευνας αγοράς θα επιτρέψει μια πρώτη εκτίμηση της δυνητικής ζήτησης και των αναγκών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και προγράμματα, τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από μια νέα Χρηματοδοτική Δομή. Με βάση τα προαναφερθέντα η ομάδα έργου του αναδόχου θα συνδράμει τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα σκοπεύει στη δημιουργία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και/ή  νέας χρηματοδοτικής δομής. Η μελέτη θα αποτελείται από τα εξής δύο μέρη:

ΜΕΡΟΣ Ι: Μελέτη Σκοπιμότητας και αναγκαιότητα ίδρυσης νέας Χρηματοοικονομικής Δομής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα περιλαμβάνει: Ι1.  Πολιτικές, Μέτρα και Προγράμματα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων  της πανδημίας του κορωνοιού.

Ι1.1. Πολιτικές, μέτρα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των  θεσμών της  για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού καθώς και νέοι κανόνες της ΕΕ για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Ι1.2. Αποφάσεις της ΕΕ και των θεσμών της σχετικές με το πλαίσιο χρηματοδότησης της οικονομίας και των επιχειρήσεων και δη προϋποθέσεις και όροι παροχής κρατικών ενισχύσεων Ι1.

3. Παρουσίαση των πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων της χώρας μας και των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και εργαλείων με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών συνέχισης του επιχειρείν, προστασίας των απασχολούμενων και/ή διατήρησης θέσεων εργασίας, βελτίωσης της προσφοράς/παραγωγής και συγκράτησης της ζήτησης.

Ι2. Ανάλυση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής και χρηματοοικονομικής αγοράς και δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και προοπτικές της καθώς και παρουσίαση μεγεθών της χρηματοπιστωτικής αγοράς (καταθέσεις, εκτιμήσεις υπολοίπων δανείων κλπ) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ι3.

Έρευνα Αγοράς και εκτίμηση χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχειρηματικότητας    και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων/ΜΜΕ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εκτίμηση ζήτησης χρηματοοικονομικών προϊόντων, επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης) Ι4.

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο (δυνατότητες και περιορισμοί) για τη δημιουργία νέας χρηματοδοτικής δομής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και αναγκαίες ενέργειες και ρυθμίσεις νομικού και θεσμικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της. Ι5. Σύνθεση/Συμπεράσματα και σκοπιμότητα δημιουργίας νέας Χρηματοοικονομικής Δομής. Ι6. Βασικές αρχές λειτουργίας και στρατηγική της νέας Χρηματοοικονομικής Δομής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Επιχειρηματικό Σχέδιο, βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της προτεινόμενης νέας Χρηματοοικονομικής Δομής.

Η νέα δομή για να καταφέρει να δώσει απαντήσεις στην τοπική και περιφερειακή επιχειρηματική πραγματικότητα οφείλει να βρει λύσεις εκεί όπου το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα αδυνατεί να το πράξει και να αφήσει ταχύτατα το στίγμα της ως η διαθέσιμη και με διαφάνεια εναλλακτική πηγή πιστοδότησης της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επομένως, για να καταστεί η «νέα δομή» αποτελεσματική θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: να έχει τη μορφή χρηματοοικονομικού φορέα ειδικού σκοπού, συμπληρωματικού και συνδυαστικού στο υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα και στους κρατικούς και κοινοτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και προγράμματα, να υιοθετεί καινοτόμους τρόπους πιστοδότησης και να παρέχει μια μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων χαμηλού κόστους και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προϊόντα που δεν παρέχονται σήμερα από το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα (τραπεζικό σύστημα, Leasing και Factoring, εταιρείες συμμετοχών κλπ). να είναι σε βάθος χρόνου βιώσιμη και να παρέχει πολυεπίπεδη στήριξη (πιστοδοτική, ενημερωτική, συμβουλευτική) στις επιχειρήσεις καθώς και ευελιξία, αμεσότητα και ταχύτητα (γρήγορες λύσεις, απλούστευση εγγράφων και δικαιολογητικών, λιγότερη γραφειοκρατία).

*Πηγή: agriniotimes.gr